NAVLUNGO PLATFORM SAĞLAMA SÖZLEŞMESİ

("Sözleşme")

1. TARAFLAR :

  1. Yükveren Adı : [.] Adresi : [.] Telefonu : [.] EPosta : [.]

  2. Yüklenici Ünvanı : [.] Adresi : [.] Telefonu : [.]

  3. Platform Sağlayıcı Ünvanı : Navlungo Lojistik ve Teknoloji Anonim Şirketi (“Navlungo”) Adresi : Sanayi Mah. Teknopark Blv. Teknopark 4A No:1/4A İç Kapı No: 101 Pendik/İstanbul

İşbu Sözleşme kapsamında bundan böyle, yukarıda bilgilerine yer verilen Yükveren ve Yüklenici birlikte “Kullanıcılar” ve ayrı ayrı “Kullanıcı” olarak; Yükveren, Yüklenici ve Navlungo birlikte “Taraflar”, ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU:

2.1. Navlungo işbu Sözleşme kapsamında, Yükveren olarak yükünü taşıtmak isteyen firmalar ile Yüklenici olarak taşıma hizmetini sağlayacak olan lojistik firmalarına https://www.navlungo.com (“Site”) üzerinden teknolojik alt yapısı olan bir platform (“Platform”) sağlama hizmeti sunmaktadır. Bu kapsamda Yüklenici ve Yükveren Platform’dan temelde aşağıdaki faydaları sağlayabilmektedir:

  • Yüklenici, sağlayacağı lojistik hizmetine karşılık olarak uygun bulduğu hizmet bedelini hesaplamak için baz aldığı hesap usulünü (barem) Platform’a girerek kendi tekliflerini oluşturabilmekte, Yükveren’e sağlamayı taahhüt edebileceği hizmetlere dair reklam, kampanya, son dakika fırsatlarına dair bilgilendirmeler yayınlayabilmektedir.
  • Yüklenici ve Yükveren işbu Platform vasıtasıyla aralarında akdedilecek lojistik hizmetine dair sözleşme ve ilgili diğer belgelerin birbirlerine gönderimi, Yükveren tarafından sağlanan lojistik hizmeti bedel ve şartlarına dair güncellemelerin yapılması gibi hizmetlerden yararlanabilecektir.

2.2. Yükveren, Platform üzerinde tanımlayacağı tek bir kullanıcı hesabı üzerinden aynı anda birden fazla taşıma işlemine dair talep (“Hizmet Talebi”) gönderebilecektir.

2.3. Yükveren ve Yüklenici, Platform’daki kullanıcı şifresinin belirlenmesi ve korunması hususlarından kendileri bizzat sorumlu olmaktadır. Bu anlamda Kullanıcılar, kullanıcı adı ve şifresini üçüncü kişilerle herhangi bir şekilde paylaşmaması gerektiğinin bilincindedir. Bu hususta, Kullanıcılar, kullanıcı şifre ve adının kendi ihmal yahut kusurları nedeniyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından dolayı doğrudan sorumlu olacaktır. Navlungo, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat bedelini ilgili Kullanıcı’ya aynen rücu etme hakkına sahiptir.

2.4. Yükveren, taşınmasını istediği şeyi (“Yük”) taşıtmak için Platform üzerinde bir hizmet talebi oluşturduktan sonra Navlungo, Platform’da kayıtlı Yüklenici’ler tarafından kendisine iletilen taşıma ücret tekliflerini (“Teklif”) Yüklenici bilgisi vermeksizin Platform’da listeleyerek Yükveren’in kendisine en uygun gelen seçeneği seçmesine imkan sağlamaktadır. Karışıklığa mahal vermemek adına belirtmek gerekir ki, Navlungo yalnızca Yükveren ve Yüklenici’yi bir araya getiren Platform sağlama görevini üstlenmiş olup taşıma işlemlerini hiçbir suretle gerçekleştirmemekte ve bu hususta sorumluluk kabul etmemektedir.

2.5. Yükveren, Platform üzerinden Teklif’i kabul etmesi akabinde Yük’ünü, seçmiş olduğu Teklif’te belirtilen şartlara uygun olarak Yüklenici’ye teslim edecektir. ** 3. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ:**

Sözleşme, Taraflar arasında, Kullanıcılar’ın Platform üzerinden (elektronik ortamda) onay verecekleri tarihten ve/veya Sözleşme’yi fiziken imzalayacakları tarihten itibaren geçerlilik kazanacak olup Taraflar’dan herhangi biri fesih bildiriminde bulunana dek yürürlükte kalacaktır.

4. YÜKVERENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Hizmet Talebi’nin içeriğine ilişkin tüm sorumluluk Yükveren’e aittir. Navlungo, Yükveren’den gelen bilgileri salt Platform vasıtasıyla ilgili Yüklenici’ler ile paylaşmakta olup bu hususta hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Hizmet Talebi akabinde Yükveren, listelenen Yüklenici tarifelerini karşılaştırarak kendisine en uygun gelen, bu aşamada henüz anonim haldeki Yüklenici’nin teklifini seçerek rezerve edecektir.

4.2. Yükveren, rezervasyon yapıncaya kadar teklif sunan Yüklenici’nin unvan ve logosunu göremeyecek, ancak rezervasyonu akabinde Navlungo yetkilisi tarafından aranıp, siparişi teyit edildikten sonra ilgili Yüklenici’nin unvan ve benzeri bilgilerini görebilecektir.

4.3. Yükveren, işbu Sözleşme’nin 2.4. maddesinde belirtildiği üzere Platform’da kendisi için listelenen tekliflerdeki hizmet bedellerini, listeleme gerçekleştikten sonra ancak 3(üç) kez görebilecektir. Platform’da 3 kez aynı teklifi görüntüledikten sonra, Yükveren, geçerli ve makul bir sebep olmaksızın satın alma işlemini gerçekleştirmemesi durumunda Platform’daki hesabının Navlungo tarafından tek taraflı şekilde kısıtlanabileceğinin bilincindedir.

4.4. Yükveren’in, seçtiği Teklif’in sahibi Yüklenici’yi reddetmesi durumunda kendisine Navlungo tarafından önerilen diğer Yüklenici’ler arasından seçim yapması beklenecektir, Taraflar bu hususta iki Teklif arasında oluşabilecek fiyat farkı nedeniyle Navlungo’nun herhangi bir sorumluluğunun bulunmayacağının bilincinde olup, bu fiyat farkını Yükveren’in kendisi ödemeyi kabul, beyan ve taaahüt etmektedir.

4.5. Yükveren, rezervasyon yaptığı Teklif’i kendisine iletilen son tarihten en az 24 saat öncesine kadar iptal edebilecek ya da güncelleyebilecektir.

4.6. Yükveren, Yüklenici tarafından iletilen son tarih ve saatten sonra yapılacak iptal ya da değişiklik taleplerinden doğacak işbu Sözleşme’nin “Cezai Şart” başlığını taşıyan 7. maddesinde düzenlenen cezai şart tutarını ödemeyi kabul etmektedir.

4.7. Yükveren Platform’da kabul ettiği Teklif’e ilişkin hizmet bedelini, hizmetin ifası sonrasında Yüklenici’ye doğrudan ödeyebilecek ya da Platform’da yer alan online ödeme sistemi ile banka kartı, kredi kartı veya benzer bir ödeme aracı ile diğer ödeme sistemleri vasıtasıyla anında online ödeme de yapabilecektir. Online ödeme sistemi ile ödeme seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

4.8. Yükveren, yurt dışına gönderdiği paketi için vergi seçeneği olarak Delivered Duty Unpaid (DDU) yöntemini seçmesi hâlinde, varış ülkesinin gümrüğünde çıkacak tüm vergileri ödemekle yükümlüdür. Kargo firmasının doğan vergiyi Navlungo’ya faturalaması ve ödemenin Navlungo tarafından yapılması durumunda, Yükveren, Navlungo tarafından kendisine fatura kesilmesi akabinde gümrük vergisini Navlungo’ya nakden ve defaten ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Varış ülkesindeki gümrük vergisinin, doğduğu andan sonraki bir zaman diliminde kargo firması tarafından makbuza bağlanarak iletilmesi, Yükveren’in gümrük vergisi ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

4.9. Yükveren, aradığı lokasyonlar için Platform’da Teklif tespit edemediği takdirde Navlungo, ek bir hizmet olarak Yükveren’in planladığı varış noktasına yakın lokasyonlardaki yerler için başka bir öneri sunabilecek ve bu öneriyi Yükveren’e bildirebilecektir. Sunulan önerinin varış noktasına farklı mesafede olması sebebiyle doğacak ilave transfer masraflarından veya önerilen seçenekler hakkındaki bilgilendirmenin Yükveren tarafından yanlış anlaşılmış olmasından kaynaklı olarak doğacak zararlardan hiçbir suretle Navlungo sorumlu olmayacaktır.

4.10. Yükveren, Platform’a beyan ettiği isim, adres, telefon, e-posta, vergi dairesi gibi her türlü bilginin güncel, doğru ve eksiksiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Navlungo, söz konusu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle Yükveren’in yahut 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk Yükveren’e aittir.

4.11. Yükveren, Platform üzerinden oluşturduğu üyeliğe ilişkin kullanım haklarını, kullanıcı adı ve hesabına ait şifreyi başkasına devredemeyecektir.

5. YÜKLENİCİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Yüklenici’ler, taşıma baremlerini elektronik ortamdan yahut manuel olarak Navlungo’ya ileterek Navlungo’nun, Platform üzerinde sorgulama yapan Yükveren’e sunmasına onay vermiş sayılacaktır. Yüklenici, Platform’da yayımlanmak üzere ilettiği bu bilgileri, bilgilerde değişiklik yapıldığı takdirde düzenli aralıklarla güncellemekle sorumludur. Yüklenici, paylaştığı tüm bilgilerin doğru, güncel ve hukuka uygun olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

5.2. İşbu Sözleşme ile Yüklenici, Platform üzerinden kendisine bildirilecek Yük’leri Yükveren’in talimatları doğrultusunda karayolu, havayolu, denizyolu ya da demiryolu üzerinden firmasına ait uygun araçlar ile basiretli bir taşımacılık şirketinden beklenen özen ve kalite ile taşıma hizmeti vermeyi taahhüt etmektedir. Taraflar, bu yükümlülüklerin tamamının, ön taşıma, son taşıma, terminal içi taşımalar gibi Yüklenici tarafından yürütülecek lojistik faaliyetlerini tamamlayan tüm parçalar için geçerli olacağının bilincindedir.

5.3. Yüklenici, Platform’a kayıt olmak için ticari unvan, marka, yetkili kişi bilgileri, iletişim bilgisi, vergi dairesi, vergi numarası, Platform üzerinden vermeyi taahhüt ettiği her türlü hizmet için yasal olarak gerekli izin, ruhsat, lisans (varsa), nitelik, deneyim ve kabiliyete sahip olduğunu gösterir belgeler, ehliyet, diploma, servis yetki belgesi, ticaret sicil belgesi, oda kayıt belgesi, referans bilgisi ve kayıt anında istenebilecek diğer her türlü bilgi ve belgeyi eksiksiz ve güncel olarak paylaşmayı peşinen kabul etmektedir. Bu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle Navlungo yükümlü değildir. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle Yükveren’in yahut 3. kişilerin uğrayacağı her türlü zarardan sorumluluk Yükveren’e aittir.

5.4. Yüklenici, Yükveren’e ait Yük’leri Navlungo tarafından bildirilen yükleme yerinden alarak, Yükveren tarafından bildirilen yere objektif özen yükümlülüğü çerçevesinde taşıyarak teslim edecektir.

5.5. Navlungo, Sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek taşıma hizmetleri ile ilgili olarak Yüklenici’ye (i) taşıma hizmetinin süresi, (ii) hangi şartlarla yapılacağı (iii) hizmet bedeli gibi konularda gerekli bilgilendirmeyi taşıma hizmeti öncesinde Yüklenici’nin Platform’a kayıt sırasında Platform ile paylaştığı bilgileri esas alarak telefon, mail, faks ve mesaj yolu ile gerçekleşektiecektir. Bu bilgilerin doğru olmamasından Navlungo, sorumlu değildir.

5.6. Yüklenici, Platform üzerinden kendisine ait verdiği bilgilerin değişmesi halinde derhal Navlungo’ya durumu yazılı olarak bildirecektir. Yüklenici’nin verdiği bilgilerin değişmesi sebebiyle Navlungo’nun Yüklenici’ye ulaşamaması nedeniyle taşıma hizmeti işinin gecikmesi veya hiç yapılamaması halinde 3. Kişilere karşı Navlungo sorumlu değildir.

Yüklenici, ilgili mevzuatlarda öngörülen standartlara uygun araçları tedarik edecektir. Bu hususta Yüklenici, tedarik edeceği araç/araçların hepsinin Yükveren’in taşıtmak istediği Yük’ü taşımaya elverişli olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

5.7. Yüklenici’ler, “online ödeme sistemi” ile ödemesi yapılanlar hariç olmak üzere, Navlungo’ya bildirmiş olduğu Teklif’te belirtilen hizmet bedeli tutarını fiş veya fatura karşılığında Yükveren’den tahsil edecektir.

5.8. Yüklenici, Platform’da taahhüt ettiği hizmet süresine uygun olarak ve yine Platform üzerinden belirttiği koşullarda taşıma hizmetini gerçekleştirmekle yükümlüdür. Yük’ün varma yerinde oluşabilecek aksaklıklar nedeniyle teslimi zamanında gerçekleştirilemiyorsa, Yüklenici derhal Navlungo’ya durumu yazılı olarak bildirecek ve Navlungo’nun kendisine vereceği talimatlar doğrultusunda hareket edecektir. Navlungo mümkün olan en makul talimatı Yüklenici’ye vereceğini kabul etmekle birlikte herhangi bir şekilde Yüklenici’nin geç kalmasından kaynaklı ortaya çıkan ek masraftan sorumlu tutulamayacak olup doğabilecek ek masraflar ile Yükveren’in uğrayabileceği doğrudan ve dolaylı zararlardan kusuru oranında Yüklenici Sorumlu olacaktır.

5.9. Yüklenici, hizmet rotalarını ve bu rotalarda yapılacak taşıma hizmet bedelleri ile son dakika fırsatlarını önceden Teklif olarak Platform’a kaydettirmelidir. İşbu Sözleşme ile Navlungo, hiçbir suretle Yüklenici’ye kesin bir taşıma işi yahut gelir sağlama garantisi sunmamakta, bu anlamda herhangi bir taahhüt altına girmemektedir.

5.10. Yüklenici, Navlungo’nun, Sözleşme yürürlükte kaldığı sürece (i) istediği sayıda işi verme, (ii)iş vermeme, (iii) tek taraflı iradesi ile taşıma hizmeti işini istediği Yüklenici’ye yaptırma hakkına sahip olduğunu peşinen bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.11. Yüklenici, Sözleşme konusu hizmeti vermeye yetkili olduğunu, bu konuda yasal mevzuatın aradığı tüm belge ve sertifikalara, yetki belgesine ve yasal merciiler tarafından talep edilecek sair tüm belgelere sahip olduğunu, tedarik edeceği araçların ilgili mevzuatlar çerçevesinde taşıma hizmeti vermeye uygun ve Sözleşme’de belirtilen teknik ve yasal gerekliliklere uygun (aracın; C2 belgesi, R2 belgesi, SRC belgesi, psikoteknik rapor, plaka, ruhsat, zorunlu trafik sigortası, muayene belgesi gibi ilgili lojistik organizasyonunun yapılması için gereken ehliyetlere sahip olması gibi) olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

5.12. Navlungo Yükveren’lere Yüklenici’yi seçme özgürlüğü sunmaktadır fakat bu özgürlük sınırsız değildir. Yükveren’in taşıma hizmeti almaya karar verdiği Yüklenici’nin hangi şirket olduğunu gördükten sonra aynı ay içerisinde ancak 3 (üç) defaya mahsus olmak üzere Yüklenici değiştirme hakkı bulunmaktadır. Yükveren’in taşıma hizmeti almaktan vazgeçmesi durumunda Navlungo’nun Yüklenici’ye karşı herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır

5.13. Yüklenici, Yükveren’in yükünü taşıma amacı ile Navlungo tarafından talep edilen araç ve şoförü, Navlungo’nun belirttiği tarih ve saatte Yük’ün teslim alınacağı yerde hazır bulunacağını taahhüt etmektedir. Aksi halde Navlungo, istediği başka firmadan araç temin etmek ve temin ettiği araç için ödediği fiyat, gider ve bu nedenle yaptığı tüm ek masrafları ve uğradığı doğrudan ve dolaylı zararları Yüklenici’ye rücu etme hakkına sahiptir. Yük’ün alındığı işyerinde kurallara tam uyulması gerekmekte olup oluşacak zararların işin ifasını gerçekleştirecek Yüklenici’nin sorumluluğundadır. Ayrıca Yüklenici’nin Navlungo tarafından talep edilen sayı ve özellikte aracı, talep edilen süre içerisinde hazır bulunduramaması nedeniyle, taşıma hizmetinin gerçekleştirilememesi veya Yük’ün varma yerine tesliminde gecikme olması halinde Yüklenici, Navlungo’nun Yükveren’e olan sorumluluğundan dolayı uğradığı tüm doğrudan ve dolaylı zararları tazmin edecektir. Yüklenici ve Navlungo, Yüklenici’nin yükümlülüklerine aykırı davranışı nedeniyle Navlungo’nun herhangi bir zarara uğraması ve bu zararı tazmin etme yükümlülüğü altına girmesi durumunda, ilgili tutarın Yüklenici’ye kusuru oranında rücu edilebileceği hususunda mutabık kalmışlardır.

5.14. Yüklenici, Yük’ün yüklenmesi, istiflenmesi, boşaltılması ve ambalajlanması sırasında bulunduğu tesislerdeki tüm kurallara aynen uymayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Taşıma hizmeti süresince, taşınan Yük’te veya 3. şahıs ve tesisler nezdinde oluşabilecek tüm zararlardan kusuru oranında Yüklenici sorumludur.

5.15. Yüklenici, teslimi yapılacak Yük’leri Sözleşme hükümleri ve Platform’da kendisinin belirttiği miktarda ve taşıma süresi içerisinde bizzat taşımak ve teslim noktasına teslim ile mükelleftir. Taşıma süreleri Yüklenici’nin Platform’da kendi beyan ettiği şekilde kabul edilecektir.

5.16. Navlungo, taşıma sözleşmesinin bir tarafı olmamakla birlikte, Yüklenici, (i) yükleme, istifleme ve boşaltma işlemlerini (ii) ambalajlama ve paketleme gerçekleştirilirken tespit ettiği aksaklıkları Navlungo’ya derhal önce sözlü akabinde yazılı olarak bildirme yükümlülüğü altındadır.

5.17. Yüklenici, taşıma işini bizzat kendi araç ve şoförleriyle yapsın yahut yapmasın taşıma işi gerçekleştirilirken meydana gelen eylem ve işlemlerinden birinci dereceden sorumlu olup işi alt yükleniciye yaptırmış olması Yüklenici’nin bu sorumluluğunu sona erdirmemektedir. Bu sorumluluk taşıma hizmetinin verilmeye başlanmasından sona ermesine kadar (belirlenen taşıma şekline göre Yükveren tarafından teslim edilen Yük’ün ilgili Yükveren’e tesliminin tam ve eksiksiz olarak yapılmasına kadar) devam etmektedir.

5.18. Yüklenici, Sözleşme kapsamında taşıması gerçekleştirilen Yük’ler veya bu Yük’ler ilgili her türlü malzeme, teçhizat veya aletlerin sevk edilmeleri sırasında (i) kısmen veya tamamen hasara uğramaları, (ii) zayii olmaları, (iii) kalite ve niteliklerinde değişiklik olması ve bunlarla sınırlı olmamak üzere kendi kusuru sebebiyle 3. şahıslarda, Navlungo’nun çalışanlarında, işyerinde ve/veya çevrede bir zarar meydana gelmesi durumunda, bu durumlardan doğan tüm doğrudan ve dolaylı tazminat tutarlarını kusurları oranında ödeyeceğini, bu hususta Navlungo’ya herhangi bir rücu talebinde bulunamayacağını, peşinen kabul ve beyan etmektedir.

5.19. Yüklenici, hizmet sağlarken kullanacağı araçlarda Yük’ün taşınması için gerekli malzemelerin bulunması konusunda Navlungo’ya karşı sorumludur. Navlungo sistemin ve Yükveren’in güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli gördüğü durumlarda, Yüklenici’nin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini tespit etmek amacıyla bilgi isteyebilir ve inceleme yapabilir. Bir karışıklığa mahal vermemek adına belirtmek gerekir ki, bu bilgi talebi ve inceleme hiçbir zaman sorumluluğun kontrolünü bir taahhüt anlamına gelmeyecektir.

5.20. Yüklenici’nin tedarik ettiği aracın, taşımayı herhangi bir sebeple tamamlayamaması halinde Yüklenici derhal yerine aynı kalitede araç tahsis ederek belirlenen süre içerisinde taşımayı tamamlayacaktır. Aracın taşıma işini Yüklenici’nin kusur veya ihmalinden kaynaklanan bir nedenle tamamlayamaması halinde Yüklenici’ye hiçbir şekilde taşıma ücreti ödenmeyecektir. Yüklenici, taşıma işinin gerçekleşememesine kusuruyla sebep olması durumunda Navlungo’ya karşı işbu Sözleşme ile üstlendiği ödemeye ilişkin yükümlülüklerini yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

5.21. Yüklenici, tam tır yahut konteyner taşımalarda Yükveren’e tahsis ettiği araç ile sadece Navlungo aracılığı ile gelen Yük’leri taşıyacağını, bu araçta hiçbir suretle 3. şahıslara ait herhangi bir ebatta ya da sayıda yükü bulundurmayacağını taahhüt etmektedir.

5.22. Yüklenici, taşıma hizmeti süresi içerisinde Navlungo’nun bilgisi ve yazılı onayı olmaksızın hiçbir şekilde Yük’leri başka bir araca aktaramaz. Yüklenici’nin Yükveren’in Yük’lerini başka bir araca aktardığı yahut tam tır ya da tam konteyner taşıma yaparken araca başkalarına ait Yük’ler aldığı tespit edilirse Yüklenici, doğacak olan her türlü doğrudan ve dolaylı zarardan ve Yükveren’in yeni bir taşıma için ödediği ekstra masraflardan sorumlu olacaktır.

5.23. Yüklenici’nin gerçekleştirdiği taşıma işinin Navlungo tarafından belirlenen standartlara ve/veya yasal mevzuata aykırı olması nedeniyle Navlungo’ya kamu kurum ve kuruluşları tarafından cezai işlem uygulanması halinde, söz konusu ceza da dahil olmak üzere, Navlungo’nun uğradığı ve uğrayacağı tüm zararlardan kusuru oranında Yüklenici sorumludur. Navlungo, herhangi bir şekilde bu zararları ödemek zorunda kalması durumunda bu miktarları Yüklenici’ye kusuru oranında rücu edebilecektir.

5.24. Yüklenici, Sözleşme’nin tüm aşamalarında Navlungo’nun çalışanlarına hukuka aykırı hiçbir teklifte bulunmayacağını doğrudan ve dolaylı yarar sağlamaktan veya bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü hukuk ve etik dışı davranıştan kaçınacağını, Sözleşme yürürlükte kaldığı sürece Sözleşme’de belirlenen kurallara aynen uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.25. Yüklenici, kendisi hakkında bir temerrüt hali veya temerrüde yol açacak bir durumun bulunmadığını, aleyhinde açılan icra takibi olmadığını beyan ve taahhüt etmektedir.

5.26. Navlungo, Yüklenici’nin logosunu referans olarak 3. şahıslarla ve Site’de paylaşma hakkını saklı tutar.

5.27. İşbu Sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek her türlü taşıma işlemi Yüklenici’nin kendi yahut çalıştırdığı alt yüklenicinin araçları ve çalışanları ile sağlanacaktır. Navlungo herhangi bir çalışan istihdamında bulunmamaktadır. Navlungo’nun herhangi bir çalışanla bağımlı yahut bağımsız olacak şekilde hizmet yahut iş akdi ilişkisi olmaması sebebiyle, Yüklenici’nin çalışanları tarafından 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak talep edilen tazminat ve sair hak talepleri karşısında herhangi bir sorumluluğu söz konusu olmayacak, bu hususta açılan davalarda taraf teşkil etmeyecektir.

6. ORTAK HÜKÜMLER

6.1. Platform’a sadece temyiz kudretini haiz, 18 yaşından büyük kişiler Kullanıcı olarak kayıt olabilmektedir. Kullanıcılar, Platform’a ancak, kayıt formunda kendilerinden talep edilen bilgileri doğru, eksiksiz ve güncel olarak doldurmaları halinde kayıt olabileceklerdir.

6.2. Navlungo, Yüklenici’lerin sıralanması ve gösterilmesinde objektif kriterler dışında hiçbir kriteri esas almayacaktır.

6.3. Navlungo, her taşıma sonrası Yükveren’i arayarak ya da online anket göndererek kendisine aşağıdaki soruları yönelterek aldığı hizmet hakkında Yüklenici’yi puanlamasını isteyebilecektir:

  • Yük’ünüz zamanında alındı mı? (Yükveren 1 ile 5 arasında bir puan verecektir.)
  • Zamanında teslim edildi mi? (Yükveren 1 ile 5 arasında bir puan verecektir.)
  • Yüklenici’nin operasyonel yönetimi ve iletişimi nasıldı? (Yükveren 1 ile 5 arasında bir puan verecektir.)

Bu puanların ortalamaları alınarak Yüklenici’nin Platform’daki havuzuna eklenecek olup, her hafta önceki hafta alınan puanlar güncellenerek Yüklenici’ye yıldız edinme şansı sağlayacaktır. Yüklenici, Platform’a ilk kayıt sırasında 4,5 yıldızla başlamaktadır. Yıldız puanları Yükveren’lerin katıldığı anket sonuçlarına göre ayda en az 2(iki) kez güncellenip bilgisi ilgili Yüklenici’lerle paylaşılacaktır.

6.4. Yüklenici ile Yükveren arasında akdedilecek işbu Sözleşme dışındaki taşıma sözleşmesine Navlungo hiçbir suretle taraf olmayacaktır. Bahse konu taşıma sözleşmesi ile Sözleşme arasında bir uyuşmazlık olması durumunda işbu Sözleşme hükümleri esas alınacak olup Navlungo herhangi bir şekilde uyuşmazlıklara taraf edilemeyecektir.

6.5. Navlungo, Platform’da mevcut olan ve kendisi tarafından sunulan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak gerekli özenin gösterilmiş olmasına rağmen, Platform’daki bilgiler güncel ve aktüel olmayabilir. Platform’daki bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve Platform’da yer alan ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir şekilde açık yahut örtülü olarak garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır. Platformdaki bilgilerin güncel olmaması doğrudan Navlungo yazılımının teknik aksaklığından kaynaklanması halinde bu hüküm uygulanmaz. Ayrıca, Navlungo, Platform dahilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

6.6. Yüklenici ile Navlungo ve Yükveren arasında kurulmuş ve/veya kurulacak Sözleşme’ye konu edilen ticari ilişki gereğince Taraflar’ın her birinin birbirlerine ait işle ilişkili kişisel veri niteliği taşıyan yazılı ve/veya sözlü bilgilere ulaşacak olması sebebiyle,

(a) Kendilerine iletilen kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat (“Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı”) başta olmak üzere Türk Hukukuna uygun şekilde gizli tutacaklarını, kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde işlenmesini ve söz konusu kişisel verilere hukuka aykırı bir şekilde erişilmesini önleyeceklerini, akdi İlişki konusuyla sınırlı bir şekilde ve sınırlı bir süre ile kullanıp ve saklayacaklarını; veri sahibinin yazılı onayı olmaksızın kişisel verileri işlemeyeceklerini, söz konusu kişisel verileri yalnızca Sözleşme konusu edimlerin yerine getirilebilmesi bakımından zorunlu olduğu ölçüde kullanacaklarını, işin gerektirdiği süre boyunca saklayacaklarını ve işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmasını takiben yasal zorunluluk arz eden durumlar hariç olmak üzere veri sahibinin bu hususta yapacağı bir ihbar ya da ihtara hacet kalmaksızın derhal sileceklerini, yok edeceklerini veya anonim hale getirmeye ilişkin kayıtları tutacaklarını ve Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı gereği bu kayıtları üç yıl boyunca saklayacaklarını kabul ve beyan eder.

(b) Kişisel verilere erişen ve verileri elinde bulunduran sıfatıyla Taraflar, bu verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlayan mevzuata uygun yedekleme programlarını kullanmak, kanuni süreler ve amacı ile sınırlı olmak kaydıyla muhafazasını sağlamak amacıyla Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı ve bu konuda veri sahibinden gelen talimatlara uyacaklarını kabul, beyan ve taahhüt eder.

(c) İşbu Gizlilik ve KVK Taahhüdü ve Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı’nda yer alan düzenlemelere aykırı davranan Taraf, ihlal sebebiyle zarara uğrayan diğer Tarafaleyhine tahakkuk eden idari para cezaları da dahil olmak ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere ihlalden kaynaklanan zararları, ihlal sebebiyle zarara uğrayan Taraf’ın ilk yazılı talebi üzerine nakden ve defaten tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

(d) Taraflar’ın personelinin, alt çalışanlarının ve bağlı olarak çalışan diğer kişilerin kişisel verilere erişim ve işleme yetkilerini Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı’na uygun olarak sadece Sözleşme’ye konu edilen edimlerin yerine getirilmesi için gerektiği kadar tanımlayacaklarını; bu erişim yetkilerini kullanırken personelin, alt çalışanların ve bağlı olarak çalışan diğer kişilerin erişilen bilgiler ve erişim için kullandığı şifreleri/metotları hiç kimse ile paylaşmamalarını sağlayacaklarını; personelin, alt çalışanların ve bağlı olarak çalışan diğer kişilerin Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı’nda belirtilen yükümlülükleri kapsamında bilgilendirme yapacaklarını; bu Gizlilik ve KVK Taahhüdü’nün imzasından sonra işten ayrılmış olsalar dahi personelin, alt çalışanların ve bağlı olarak çalışan diğer kişilerin işbu Gizlilik ve KVK Taahhüdü’nde belirtilen yükümlülüklere aykırı davranmayacaklarını ve böyle davranmaları halinde ihlal sebebiyle zarara uğrayan Taraf’ın aleyhine tahakkuk eden idari para cezaları dahil olmak ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere ihlalden dolayı doğrudan uğrayacağı zararlardan kusurları oranında sorumlu olacaklarını kabul ve beyan eder.

(e) Sözleşme’nin yürürlük süresi boyunca Taraflar’ın Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı’dan doğan yükümlülükleri devam edecektir; ancak her halükarda, Sözleşme her ne sebeple olursa olsun sona erdikten sonra birbirlerine iletilen kişisel verileri veri sahibine iade edeceklerini, kayıtlarında arşiv amaçlı dahi olsa hiçbir kopya tutmayacaklarını ve tüm kişisel verileri yok edeceklerini; Taraflar’ca birbirlerine iletilen her türlü bilgi ve belgeye ilişkin talebi, talebin iletildiği tarihten itibaren [3 (üç)] gün içinde karşılamayı taahhüt ederler.

(f) Herhangi bir veri ihlali olması durumunda, durumu derhal veri sahibi Taraf’a bildireceklerini, Navlungo ve Yüklenici’nin, birbirlerinin şirketinde kişisel veri içeren sistemleri üzerinde gerekli denetimleri yapma veya yaptırmaya hakkı olduğunu kabul ve beyan eder.

6.7. Geçerli bir hizmet talebi oluşturmak için hizmete ilişkin gerekli bilgilerin (talep edilen işin niteliği, özelliği, kalitesi, ölçüleri, ifa ve teslim yeri ve işin süresi vb.) eksiksiz, doğru ve açık olarak verilmesi ve içeriğinin işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uygun olması gerekir.

6.8. Navlungo, niteliğine göre bazı hizmetler için Yükveren’in belirleyeceği gün ve saatlerde Yüklenici tarafından verilen tarifeler üzerinden düzenli veya tek seferlik bir listeleme, karşılaştırma ve rezervasyon sistemi sağlayabilmektedir.

6.9. Kullanıcılar, Sözleşme ve eklerini ve benzeri tüm ilgili belgeleri genel işlem şartları dahilinde okumuş, anlamış olduğunu ve Sözleşme’de yapmayı üstlendiği işle ilgili olarak gerekli her türlü bilginin Navlungo tarafından kendilerine temin edildiğini beyan ederler.

**6.10.**Navlungo, Kullanıcılar’ın Platform’a ilk kaydolduğu sırada Navlungo sisteminde kayıtlı lojistik firmalarını listeleme ve şirket adını gösterme hakkını saklı tutar. Fiyat gösterme kısmı ise Yükveren satın alma kararı verdikten sonra gerçekleşecektir. Yükveren, sorgulama yaptığı zaman fiyatı görebilecek olup bu fiyatın hangi firmaya ait olduğunu göremeyecektir. Navlungo, ileride objektif standart olarak belirlediği kriterleri sağlayan Yükveren’lere, Yüklenici’nin bilgilerini Teklif aşamasından önce gösterme hakkını saklı tutmaktadır.

6.11. Yüklenici uluslararası taşımacılık kurallarına uymak ve gerekli yasal belge ve ekipmanları bulundurmak zorundadır. Aynı şekilde araç üzerinde beyan edilmemiş ve taşıması yasak olan hiçbir Yük’ü bulundurmayacağını, insan kaçakçılığı yapmayacağını taahhüt eder. Araçta yasadışı Yük ya da buna benzer mal veya insan bulundurulmasının sorumluluğu tamamen Yüklenici’ye aittir. Yükveren, böyle bir durumda hiçbir şekilde Navlungo’dan hak talebinde bulunamayacağını ve tüm doğrudan ve dolaylı zararlarının tazmini için tek muhatabının Yüklenici olacağını, doğacak uyuşmazlıklardan kaynaklanan hukuki yollara Navlungo’yu hiçbir şekilde taraf olarak gösteremeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.12. Platform’a kayıt oldukları tarihten önceki 6(altı) aylık süre içerisinde halihazırda ticari bir iş ilişkisi içine girmiş olanlar işbu madde kapsamından istisna tutulmak üzere, Kullanıcılar, Platform sayesinde bir araya geldiği diğer Kullanıcılar ile Navlungo’yu aradan çıkararak, Platform dışındaki bir kanal üzerinden, Navlungo’nun önceden yazılı iznini almadan taşıma hizmetini konu edinen herhangi sözlü ya da yazılı herhangi bir anlaşma yapmayacaklarını taahhüt etmektedirler. Kullanıcılar, işbu madde hükmünü ihlal etmeleri halinde Navlungo’nun Yüklenici ve Yükveren arasındaki ilişkinin Platform aracılığıyla oluştuğunu herhangi bir yazılı delil ile ispat etmesi şartıyla söz konusu taşımacılık hizmeti konulu işbirliğini Platform üzerinden gerçekleştirmiş olsalar idi Yükveren ve Yüklenici’den ayrı ayrı olmak üzere Navlungo ne kadarlık bir hizmet bedeline hak kazanacak idiyse o bedeli kesinleşmiş bir mahkeme kararı akabinde Navlungo’ya ödeyeceklerini kabul,beyan ve taahhüt etmektedir.

7. ÜCRET VE FATURALANDIRMA

7.1. Yükveren’in Platform’da gördüğü fiyatlar Navlungo ile Yüklenici arasında belli bir süreyi kapsayan baremli fiyatlar arasından belirlenir. Baremlerde oluşacak değişikliklerin en az 3 iş günü öncesinde Navlungo’ya yazılı olarak Yüklenici tarafından bildirilmesi gerekmektedir. Aksi halde Yüklenici, eski fiyatlar üzerinden taşıma işlemini gerçekleştirecektir. Yükveren taşıma ücretini Yüklenici’ye ödeyecek, ödemeyi kredi kartı aracılığı ile yapmak istemesi durumunda ise Navlungo üzerinden ödeme yapabilecektir. Ancak bu ödeme Navlungo’nun anlaşmalı olduğu “ödeme sistemi” aracılığı ile yapılacağından, ödemede yaşanan problemlerden Navlungo sorumlu tutulamayacak ve Yükveren doğrudan ödeme sistemi sağlayıcısına başvuracaktır.

7.2. Yüklenici, taşıma hizmeti karşılığında Yükveren’e fatura tanzim edecektir. Yüklenici, keseceği faturayı Platform’a yükleyecek aynı zamanda orijinal formu hizmet alan ilgili Yükveren’e ulaştıracaktır. Orijinal nüshanın Yükveren’e ulaştırılması aşamasında Navlungo’nun hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

7.3. Peşin ödemelerde; Yüklenici yükü ilgili adresten aldıktan sonra mail ya da Platform üzerinden yapacağı çıkış varış ihbarnamesine istinaden ödemeyi Yükveren’den alacaktır. Vadeli ödemelerde ise Yükveren’e banka bilgileriniz iletilir. Navlungo, Yükveren ile Yüklenici arasında ödeme yükümlülüğü doğuran taşıma sözleşmesine taraf değildir. Dolayısıyla, yapılacak ödemeye ilişkin olarak Yükveren ve Yüklenici Navlungo’ya herhangi bir sorumluluk yükletemeyeceklerinin bilincindedir.

Navlungo baremler üzerinde koyduğu kar oranını ise yükün alınması ile birlikte Platform kullandırma bedeli adı altında Yüklenici’ye fatura edecektir. İlgili Platform kullandırma hizmet faturasında ihtar edilen ücretin Yüklenici’ye ulaşması akabinde Yüklenici, 1 hafta içerisinde ödemeyi yapma yükümlülüğü altındadır. Platform kullandırma bedeli, verilen barem üzerine koyulan komisyon miktarı kadar olacak olup bu bedel Navlungo, tarafından Yüklenici’ye 15 gün önceden yazılı bildirimde bulunmak ve Yüklenicinin yazılı onayını almak şartıyla değiştirilebilir. Yüklenici’nin komisyon oranında anlaşmama ve buna istinaden sözleşmeyi tek yanlı derhal ve tazminatsız olarak feshetme hakkı mevcuttur. Fesihten önce kurulmuş olan yük ilişkisi eski komisyon oranı ile ifa edilerek tamamlanacaktır. 01.01.2019 itibari ile 2 yıl süre ile bu oranlar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Karayolu tam tır max % 5 (navlun/taşıma bedelinin), Karayolu parsiyel max % 7 ,Hava kargo taşımasında max %10 ,Hava express taşımalarında max % 15.

8. SİGORTA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

8.1. Yüklenici, sigortaların Sözleşme yürürlükte olduğu sürece kesintisiz olarak devam etmesini sağlayacaktır. Yüklenici, sigorta primlerinin yatırıldığını ve sigorta poliçelerinin yenilendiğini, belgesi ile birlikte Navlungo’ya her yılın ilk 3 ayı içerisinde belgelendirerek bildirecektir. Yüklenici, taşıma esnasında yalnızca bu poliçelerin taşıma için kullanılan araçlar için kullanılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yüklenici, bu madde çerçevesinde yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde Navlungo’nun Sözleşme’yi derhal fesih hakkı olduğu gibi, doğabilecek her türlü zararı da Yüklenici tazmin edecektir. Taşıma sırasında zarar meydana gelmesi halinde ortaya çıkan zararın sigorta poliçe limitleri dışında kalması halinde, zarar ve ziyanın tazmininde tamamen Yüklenici sorumlu olacaktır.

8.2. Yüklenici, bu madde çerçevesinde sayılan sigorta poliçelerini sözleşmenin imza ve onayından sonra taşımadan önce bizzat veya internet ortamından Navlungo’ya teslim etmekle yükümlüdür.

9. SÖZLEŞMENİN FESHİ

9.1. Navlungo, Sözleşme yürürülükte iken herhangi bir zamanda noter kanalıyla 10 gün önceden yapacağı yazılı bildirimle Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemeksizin feshedebilecektir. Sözleşme’nin bu şekilde feshedilmesi durumunda Yüklenici, Navlungo’dan doğrudan veya dolaylı herhangi bir zararını yahut her ne ad altında olursa olsun herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taaahüt eder. Bu fesih bildiriminden önce kurulmuş olan taşıma sözleşmeleri sözleşme yürüklükteymiş gibi taraflarca ifa edilecektir.

9.2. Taraflar’ın yasal mevzuattan, teamüllerden kaynaklanan yükümlülüklerini ve/veya Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü kısmen veya tamamen ihlal etmesi ve/veya Sözleşme’deki edimlerini yerine getirmemesi ya da yerine getiremeyecek durumda olması halinde Taraflar’dan her birinin Sözleşme’yi feshetme hakkı saklıdır.

9.3. Yüklenici işbu Sözleşme’yi 10 gün önceden bildirimde bulunarak herhangi bir neden bildirme zorunluluğu bulunmaksızın tek yanlı ve tazminat ödemeksizin feshedebilir. Böyle bir durumdan Yükveren ve Navlungo, Yükleniciden her ne nam ve ad altında olursa olsun tazminat talebinde bulunamayacaktır.

9.4. Yüklenici’nin yahut Yükveren’in taşıma faaliyetlerini durdurması, yavaşlatması, aleyhinde icra takibi yapılması ve icra takibinin semeresiz kalması, malları üzerinde tedbir ya da ihtiyati tedbir uygulanması, ödemeden aczi ve hakkında aciz vesikası olduğuna dair emarelerin olması halinde Navlungo Sözleşme’yi derhal feshetme hakkına sahiptir.

10. GİZLİLİK VE SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

10.1. Navlungo’nun Yüklenici yahut Yükveren ile paylaştığı her türlü ticari, teknik, mali ve ilgili diğer konulara ilişkin bilgi ve belgeler “gizli bilgi” olarak kabul edilecek ve sır saklama yükümlülüğüne tabi olacaktır.

10.2. Taraflar, bu Sözleşme kapsamında birbirleriyle paylaştıkları gizli bilgileri korumak için basiretli bir tacir olarak gerekli özeni gösterecek ve bu bilgilerin korunmasını sağlayacaktır.

10.3. Taraflar gizli bilgileri ve hizmet yükümünün ifası sırasında vakıf oldukları diğer bilgileri üçüncü şahıslara ve kuruluşlara açıklamayacaklar, yetkisiz kişilere bu bilginin ulaşmasını engelleyecekler, izinsiz kullanıma karşı önlem alacaklar ve aksi bir durum ortaya çıkması halinde durumu derhal birbirlerine acele hallerde sözlü olarak daha sonrada yazılı olarak bildireceklerdir.

10.4. Navlungo, ticari amaçla Yüklenici’nin ve Yükveren’in kişisel bilgilerini kullanabilir ve 3. kişiler ile Platform’da detaylıca paylaşılan “Navlungo Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni”ne uygun şekilde kullanıp paylaşacabilecektir. Bu hususta özellikle, Yüklenici’nin ve Yükveren’in haklarını ve güvenliklerini korumak için yetkili idari veya adli otoriteler tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütülmesi amacıyla bilgi talep edilmesi ve yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan kanun, kanun hükmünde kararname yönetmelik ve her türlü sait mevzuat gereği hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması gereken durumlarda ve yasal mevzuata uygun zorunluluklar kapsamında Yüklenici’nin ve Yükveren’in kişisel bilgilerini 3. kişilerle paylaşabilecektir. Yine aynı amaç doğrultusunda Navlungo, Yükveren’in güvenlik kontrollerinin sağlanması için Yüklenici’nin ticaret sicil, vergi levhaları, ticari sertifika bilgileri bu hususta hizmet veren 3. Kişilerle paylaşabilecektir.

10.5. Taraflar, diğer tarafa ait gizli bilgilerin Sözleşme’ye aykırı biçimde açıklandığından haberdar olduğunda, derhal ve yazılı olarak karşı tarafa durumu bildirmekle yükümlüdür.

10.6. Taraflar’ın gizlilik yükümlülüğü, hizmet ilişkisinin sona ermesinden sonra da süresiz olarak devam edecektir.

10.7. Yüklenici’nin kesinleşmiş mahkeme kararı ile tespit edilmiş olmak kaydıyla ağır ihmal veya kusuru nedeniyle Yükveren’in veya 3. Kişilerin herhangi bir şekilde zarara uğraması ve/veya bu konudaki dava ve takiplerin Navlungo’ya yönelmesi halinde, Navlungo, tüm zararlar ve ayrıca yargı giderleri, para cezaları ve avukatlık ücretlerini Yüklenici’ye rücu edebilecektir.

11. TARAFLAR ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİ

Taraflar, Sözleşme ile kurdukları ilişki dolayısı ile birbirlerinin acentesi veya herhangi bir sebeple elemanı olmadığını ve diğer tarafın yazılı izni ve onayı olmaksızın hukuken onu bağlamaya veya temsile tamamen ehliyetsiz olduklarını beyan ve kabul ederler.

12. SÖZLEŞMENİN DEVREDİLMEZLİĞİ

Taraflar diğer yanın önceden yazılı iznini almaksızın Sözleşme’deki yükümlülüklerini, gerçek ve tüzel üçüncü bir şahsa devredemeyecektir. Aksi durum mutlak ve derhal fesih sebebidir. Bu durumda yazılı izin almadan yapılmış olan devir işlemlerinden doğan her türlü zarar, ziyan ve diğer her türlü hak ve alacakları zarara uğrayan tarafın talep hakkı mevcuttur.

13. MÜCBİR SEBEP

13.1. Mücbir sebeplerle Taraflar’ın edimlerini yerine getirmelerinin imkânsızlaşması halinde sözleşmenin ifa edilmiş kısmından doğan yükümlülükler dışında Taraflar birbirlerine karşı başkaca talepte bulunmayacaklardır.

13.2. Taraflar’ın Sözleşme’nin imzası anında öngöremedikleri, önleyemedikleri ve yapılan işi doğrudan etkileyen haller, devlet kararları, deprem, yangın, sel v.b. gibi doğal felaketler veya savaş, ambargo, abluka, ayaklanma, genel grev, terör eylemleri gibi tarafların kontrolü dışında meydana gelen olaylar sebebiyle, Taraflar işbu Sözleşme’den kaynaklanan edimlerini hiç, gereği gibi veya zamanında yerine getiremezlerse, mücbir sebep halini karşı tarafa bildirerek, bu edimlerini mücbir sebep hali geçene kadar askıya alabilirler.

13.3. Mücbir sebebe bağlı olarak sözleşme ile yükümlü olduğu edimini ifa edemeyecek olan Taraf, Mücbir sebebin ortaya çıktığı tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde diğer Taraf’a Platform yahut noter kanalıyla bildirimde bulunacaktır.

13.4. Mücbir sebep halinin 15 (onbeş) günden fazla sürmesi halinde Taraflar’ın bu Sözleşme’yi tek taraflı ve tazminatsız olarak feshetme hak ve yetkisine sahiptir.

14. FERAGAT

14.1. Sözleşme’nin herhangi bir hükmünden feragat edilmesi, Sözleşme’nin ya da ilgili maddenin tamamını geçersiz kılmayacaktır.

14.2. Sözleşme’nin herhangi bir hükmü yürürlükteki mevzuat hükümleri ile çatışırsa veya herhangi bir şekilde adli veya idari bir merci tarafından iptal edilirse, Sözleşme bütünüyle geçerliliğini koruyacak ancak çelişen veya iptal edilen hüküm Sözleşme kapsamından çıkarılmış sayılacaktır. Bu durumda Taraflar, Sözleşme çerçevesinde müzakere ederek ilgili maddeyi yenileyebilirler.

15. TEBLİGATLAR

Kullanıcılar’a Sözleşme nedeniyle yapılacak tebligatlar Platform’da üyelik sırasında paylaşmış oldukları adreslere yapılacak olup, bu adresler Kullanıcılar’ın Sözleşme kapsamında yasal tebligat mahalli sayılacaktır. Adres değişiklikleri diğer tarafa noter kanalıyla ya da Site üzerinden bildirilmedikçe tarafların birbirine yapacakları her türlü tebligatlarda bu adresler esas alınacak ve yapılan tebligat geçerli bir tebligatın tüm sonuçlarını doğuracaktır.

16. DELİL SÖZLEŞMESİ VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

16.1. Sözleşme’nin yorumunda ve Sözleşme sebebiyle ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanacaktır.

16.2. Sözleşme’den doğabilecek her türlü ihtilafta Platform üzerinden gönderilen e-mail, telefon görüşme kayıtları ve cep telefonuna gönderilen SMS bilgilendirme ve kayıtları delil niteliğinde olup, ayrıca Taraflar’ın ticari defter ve kayıtları kesin delil olarak kabul edilecektir.

16.3. Sözleşme’nin ifasından kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Çağlayan) mahkemeleri ve icra daireleri münhasıran yetkili sayılacaktır.

İlk gönderinizi beraber gerçekleştirelim.
7/24 destek, online ödeme, yük takipHemen Teklif Al